Management

Sr. No Name Post
1 Arc. Sanjay Vasant Saraf President
2 Dr. Kishor Vasant Saraf Secretary
3 Shri. Shamsundar Jaju Member
4 Shri. Sadhashiv Thorat Member
5 Dr. Ashutosh Mali Member
6 Dr. Arun Ithape Member
7 Shri. Abasaheb Thorat Member
8 Vd. Mrs. Meera Paranjape Member
9 Asst. Director of Ayurved, Pune Member
10 Vd. Mrs. Jayashree Kishor Saraf Principal